ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η λειτουργία και η παραγωγικότητα μιας σύγχρονης επιχείρησης συνδέεται άρρηκτα με την σωστή λειτουργία της μηχανογράφησής της.
Μια πλήρης, ποιοτική, και άμεση τεχνική υποστήριξη είναι πλέον κάτι παραπάνω από απαραίτητη με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανογραφικής σας υποδομής και κατά συνέπεια της επιχείρησής σας.
Ειδικότητά μας είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης – διαχείρισης και συντήρησης δικτύων, με ποιοτικές μηχανογραφικές υπηρεσίες, εντιμότητα, υπευθυνότητα, αμεσότητα και σεβασμό, από πιστοποιημένους μηχανικούς και σε λογικό κόστος.

Συμβάσεις συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης

Η IT ProServices παρέχει τεχνική υποστήριξη σε εταιρίες έχοντας σαν στόχο την πρόληψη των προβλημάτων ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και διακοπές στις εργασίες των πελατών μας. Ακολουθούμε τον κανόνα της πρόληψης (proactive support) ώστε να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος με την εμφάνισή του και πριν αυτό δημιουργήσει άλλα μεγαλύτερα και διαταράξει τις εργασίες σας.
Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτά αντιμετωπίζονται από εμάς χωρίς οι πελάτες μας να έχουν αντιληφθεί καμιά δυσλειτουργία.

Όταν αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ενός νέου πελάτη:
• Προτείνουμε τις απαιτούμενες ώρες υποστήριξης με βάση την υποδομή της εταιρίας και τον αριθμό των χρηστών
• Κάθε νέα σύμβαση συντήρησης ξεκινά με έλεγχο και καταγραφή των συστημάτων της εταιρίας, του χρησιμοποιούμενου λογισμικού, του δικτυακού εξοπλισμού και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί
• Εφόσον υπάρχουν λάθη στις εγκαταστάσεις ή σοβαρές παραλείψεις, καθώς και περιθώρια βελτίωσης, τα θέτουμε υπ’ όψη σας μαζί με το κόστος των βελτιώσεων αυτών
• Συγγράφουμε και σας παραδίδουμε πλήρη τεκμηρίωση του δικτύου σας

Για να ζητήσετε προσφορά τεχνικής υποστήριξης, συμπληρώστε τη φόρμα.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!